Център за чужди езици и творчество "Малвина". Обучения по английски език.

Обучение по английски език с Jolly Phonics (продължение)

Aнглийски език с Jolly Phonics

В продължение към предишната ни публикация Обучение по английски език с Jolly Phonics, тук ще ви запознаем с феномена «алтернативен правопис» и т.нар. «сложни думи», последователно разгледани в системата Jolly Phonics. Ние в eзиков център «Малвина» обръщаме специално внимание на трудностите, които се появяват в процеса на обучение, за това провеждаме допълнителни упражнения със специално разработени авторски материали.

Какво е алтернативен правопис?

В тази публикация ще ви запознаем с феномена «алтернативен правопис» и т.нар. «сложни думи», последователно разгледани в системата Jolly Phonics. Ние в eзиков център «Малвина» обръщаме специално внимание на трудностите, които се появяват в процеса на обучение, за това провеждаме допълнителни упражнения със специално разработени авторски материали.

Това е различното изписване на един и същ звук, което се явява едно от основните затруднения на изучаващите английски език. Звучи ли ви познато?

ВАЖНО!

В английският език има кратки и дълги гласни.
Кратките гласни са: a e i o u
Дългите гласни са: ai ie oa ee or oo ou oi ue er ar

Например: в началото на обучението звукът /ai/ се преподава като ; както е в ‘rain’ ‘train’, ‘snail’. По-късно, след като този правопис е усъвършенстван, децата научават алтернативите: ; (както е в ‘day ’, ‘say’, ‘hay’) и a e (както е в ‘cake’, ‘make’, ‘came’), а също и ’eigh’ (както е в ‘eight’).

Такъв алтернативен правопис има за всички дълги гласни. И тъй като всяка дълга гласна има по няколко варианта на изписване, ние сме разработили специални работни листове, които онагледяват алтернативите и дават възможност за целенасочена практика. По този начин пълноценно подкрепяме работата на нашите ученици. Имайки под ръка ценен помощник, те имат възможност по-късно отново да преговорят и да затвърдят наученото.

Английски език за ученици по системата Jolly Phonics

Tricky words „Сложни думи“

Тази група се състои от думи, които не се произнасят по вече изучените модели, а следват свой собствен модел. Например: ‘all’, ‘said’, ‘was’, ‘here’, ‘there’ и т.н.
Тези думи са много важни, защото участват в построяването на изречения и затова на тях се отделя специално внимание, за да се запомнят. В допълнение на това може да се каже, че повечето думи в английския език могат да се определят като „сложни“. Изучаването на първите сложни думи служи за основа и полезен практически опит за по-нататъшното учене на нова лексика от децата.

Няколко полезни техники за учене на Tricky words:

Погледни, препиши, покрий, напиши, провери

При този метод децата първо поглеждат думат и определят сложните части. Например в думата ‘said’ ‘s’ и ‘d’ са правилни, но звукът /e/ в средата е сложен, защото е изписан ‘ai’. Веднъж направили това децата могат да използват имената на буквите, а не буквените звукове, и да препишат думата, като казват имената на буквите докато пишат. След това покриват написаното и пишат отново думата, казвайки имената на буквите. Накрая проверяват дали думата е написана правилно.

Кажи го, както се пише

Тази техника е практически полезна за всякакви думи (не само за 72-те сложни думи), в които има един елемент, който затруднява правилното изписване. Например: в ‘Monday’ ‘o’ е трудната част, защото се произнася като /u/; както и в думи като ‘lemon’ и ‘button’ гласният звук на неударената сричка губи отчетливия си звук /o/. Чрез наблягане на действителните звукове в такива думи на децата им се напомня правилния правопис.

Стена с думи

В Jolly Phonics всяка сложна дума е представена в цвете в шапката за сложни думи на Мишлето Инки. В нашия езиков център сме приложили тази идея, като сме залепили думите върху цветя от цветен картон и тях сме залепили на стената. Така в процеса на обучение по английски език децата непрекъснато виждат думите на стената, преговарят и накрая ги запомнят. Цветното и красиво пано стимулира вниманието и паметта на децата.

Надявам се, че успяхте да се запознаете с идеята на Jolly Phonics.

Learn and Have Fun!